ව්‍යාපාරයක් සාර්ථකව කළ හැකියි කියන විශ්වාසයෙන් පටන්ගන්න

KumarDeSilva

“ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමෙදී මේ කටයුත්ත සාර්ථකව කළ හැකියි කියන විශ්වාසයෙන් පටන්ගන්න.”

-කුමාර් ද සිල්වා – අදහස්-
(අත්වැල, 2000 සැප්තැම්බර්)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: