නව කළමනාකරුවන් සහ සුපවයිසර්වරුන් මුහුණ දෙන අභියෝග – 01

නව තනතුරෙහි ඔබ මුහුණ දෙන සියලු අභියෝග මෙයට ඇතුලත් නොවෙන්න පුලුවන්. නමුත් මෙහි සඳහන් වන්නේ පොදුවේ වැඩි දෙනෙක් මුහුණ දෙන අභියෝගයි. අනාගතයේ ඒ එක එක අභියෝගයට සාර්ථකව මුහුණ දී රැකියාවේ ඉදිරියට යන මග ගැන කතා කරමු. අභියෝගය 01: කලින් ඔබේ සගයන් දැන් ඔබ යටතේ සේවකයන් වෙලා. දෙවැනි ලිපිය මෙහිදී කියවන්න පුළුවන්. අභියෝගය 02: කලින් ඔබ වැඩ කළා.... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: