සාර්ථකත්වයේ රහස – The secret of success

"The secret of success is to do the common thing uncommonly well." ~John D. Rockefeller Jr. සාර්ථකත්වයේ රහස සාමාන්‍ය දෙය අසාමාන්‍ය ලෙස හොඳින් කිරීමය.

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: