අමතක කළ නොහැකි ව්‍යාපාරික පරිසරය

මිනිසාගේ සිතුවිලි ක්‍රියාකාරකම් ආශාවන් හා පැතුම්, ගැටුම් සහ නව සොයාගැනීම් අනුව වෙනස්වන බලවේග වලට ‘පරිසරය’ යයි කියමු.

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: