සාර්ථක කරගන්නට පුළුවන් ජීවන සිහිනයක් ලක්ෂණ හඳුනා ගනිමු – A Dream You Can Realize…

අද අපි ඔබේ ජීවන සිහිනය සැබෑ කරගැනීමට සාර්ථක මගක් ඉගෙනගනිමු - සාර්ථක කරගන්නට පුළුවන් ජීවන සිහිනයක් ලක්ෂණ හඳුනා ගනිමු. ඔබේ සිහිනය ගෙයක් හදා ගැනීම වුනත්, නව රැකියාවක් හෝ විභාගයක් සමත් වීම වුනත්, විවාහයට සහකරුවෙකු හෝ සහකාරියක සොයා ගැනීම වුනත් කොයි ආකාරයේ එකක් වුනත්, එක යථාර්තයක් මතක තබාගන්න. ඔබේ සිහිනය යථාර්තයක් කරගැනීමට ඔබ සතුයි. ඔබ යමක්... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: