ස්ථාවර තැන්පතුවක් දැමීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු – ඒ සඳහා තෝරා ගන්නා ආයතනය (පළමු ලිපිය)

ස්ථාවර තැන්පතුවක් ආරම්භ කිරීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු ගැන සළකා බලන ලිපි පෙළක පළමුවැන්නයි මේ. This is the first article in a series explaining Factors You Must Consider in Investing in a Fixed Deposit #personalfinance #financialliteracy #moneytips #security

WORKSHOP: How to Find Safe, Paying Online Work (Batch 3)

WORKSHOP: How to Find Safe, Paying Online Work begins on 19th December 2020 (19,20,26 & 27th). From 1.00pm to 2.00pm. Join Course via Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/IHjjVPEr3ry47QJdyyDflD Here's your opportunity to work from home avoid scams find work to suit your skills & experience and get paid pair rates for the work

ව්‍යාපාරික සැලසුමක් සාදාගනිමුද? FREE Online Business Plan Workshop – ඔබත් අදම ඔබේ ස්ථානය වෙන් කරවා ගන්න

ඔබ සිහින මවන හෝ ආරම්භ කරන ව්‍යාපාරයට ව්‍යාපාරික සැලසුමක් සාදාගනිමුද? 
FREE Business Plan Workshop in SINHALA
මෙහෙයුම:
නිලූකා දිසානායක, ACMA, MBA (Strathclyde)
වැඩසටහන පැවැත්වෙන්නේ 2020 අගෝස්තු 15 සහ 22 දිනවල ප.ව. 4 සිට 5 දක්වා.
වැඩසටහනට සහභාගී වීම සඳහා ඔබේ Whatsapp අංකය ලබා දෙන්න.
අන්තර්ගතය:
ව්‍යාපාරික සැලසුමක අඩංගු තොරතුරු
යෝජිත ව්‍යාපාරයේ වෙළඳපොළ කුමක්ද?
ව්‍යාපාරයේ මුල්‍ය ශක්‍යතාවය තීරණය කිරීම යනාදී
ව්‍යාපාරික සැලසුමක් සාදාගැනීමට උපකාරී වන තොරතුරු.

ව්‍යාපාරික සැලසුමක් සාදාගනිමුද? FREE Online Business Plan Workshop

ඔබ සිහින මවන හෝ ආරම්භ කරන ව්‍යාපාරයට ව්‍යාපාරික සැලසුමක් සාදාගනිමුද? 
FREE Business Plan Workshop in SINHALA
මෙහෙයුම:
නිලූකා දිසානායක, ACMA, MBA (Strathclyde)

අන්තර්ගතය:
ව්‍යාපාරික සැලසුමක අඩංගු තොරතුරු
යෝජිත ව්‍යාපාරයේ වෙළඳපොළ කුමක්ද?
ව්‍යාපාරයේ මුල්‍ය ශක්‍යතාවය තීරණය කිරීම යනාදී
ව්‍යාපාරික සැලසුමක් සාදාගැනීමට උපකාරී වන තොරතුරු.

Starting a Home Based Business – How Can I Identify Feasible Business Opportunities? (Part 4)

In earlier articles we discussed the process of evaluating your entrepreneurial qualities and then finding and developing a suitable business idea that has the potential of being turned into a profitable business venture. Whether you are thinking of a small home-based operation, a large new project costing millions or an extension to a current business, you need to go through this process.
What next? That is what we will discuss in this article.

Starting a Home Based Business – Developing Your Business Idea (Part 3)

By Nilooka Dissanayake In the past two articles we considered how you could find a business idea that is capable of satisfying a prospective group of customers at a profit that is at the same time suited to your aspirations and circumstances. Today let us examine further how you can develop that business idea. Tread with Caution In... Continue Reading →

Starting a Business – How Do I Find a Business Idea? (Part 2)

By Nilooka Dissanayake In the last article in this series, we looked at how you can find a business idea that suits your needs, aspirations and circumstances. This week, let us consider the other side of selecting a successful business idea. That is, how to find a business idea that satisfies a human need at a profit.... Continue Reading →

Starting a Business – How Do I Find a Business Idea? (Part 1)

By Nilooka Dissanayake This is a question a lot of people ask of themselves. It is not an easy question to answer because many factors need to be considered before finding an answer. It is a question we should neither ask nor answer lightly. This article and the next will provide you guidance in your... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: