නායකත්වය යනු…

නායකත්වය යනු පුද්ගලයකුගේ දැක්ම ඉහළටත් ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි ප්‍රමිතියකටත් චරිතය සාමාන්‍ය සීමා ඉක්මවන්නටත් යොමු කිරීමය. ~පීටර් ඩ්‍රකර්

මේ නායකත්ව කුසලතා ඔබ සතුද? Do You Have These Leadership Skills?

21 වැනි සියවස සඳහා අත්‍යවශ්‍ය නායකත්ව කුසලතා මොනවාදැයි හඳුනාගනිමු. Let us find out the leadership skills you need to succeed in the 21st century. 21 වැනි සියවස සඳහා අත්‍යවශ්‍ය නායකත්ව කුසලතා මොනවාදැයි හඳුනාගනිමු මේ කුසලතා අතරින් කීයක් ඔබ සතුද? අනෙක් කුසලතා ගොඩනගා ගන්නේ කොහොමද?  

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: