නොදන්න ඉංග්‍රීසි වචන ඉගෙනගන්න විදිය — Pivee

නොදන්න ඉංග්‍රීසි වචන ඉගෙනගන්න විදිය ඕනෙම භාශාවක් ඉගෙන්ගනිද්දි අපිට අලුතින් වචන ඉගෙනගන්න වෙනවා. ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගනිද්දි, කිසියම් දෙයකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන වචනය, ඒ දේ ලියන විදිය, ශබ්ද කරන විදිය, ඒකට සමාන වෙනත් වචන, ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහස දෙන වචන වගේ ඒ ඒ වචනයට අදාළව ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගන්න වෙනවා. අපේ පළවෙනි නීතිය, “ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගන්න ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන්න”, ඒ විදියටම අනුගමනය […]... Continue Reading →

ඉංග්‍රීසියෙන් යමක් කියන හැටි — Pivee

සිංහල දෙයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන හැටි අහන විදිය… අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගනිද්දි කරන්න ඕනෙ පළවෙනිම දේ තමයි, කියන්න අවශ්‍ය හැමදේම (වැරදි වැරදි හරි) ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න උත්සාහ කරන එක. මොකද, අපි උත්සාහ කරන තරමට තමයි අපිට භාශාව හුරු වෙන්නෙ. The first thing we should do when we’re learning a second language is trying to say what we want […]... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: