කමක් නැහැ. පසුතැවිලි වෙන්න!

පසුතැවීම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඇත්තටම මේ හැඟීම් තදකරගෙන සඟවා ගෙන බෝතල් කරගෙන සිටිනවාට වඩා ඒවා පිළිගෙන, කළ වරදට මුහුණදී වුනදේ ගැන සිත හදාගැනීම වැදගත්. #regrets #HBR #mindculture #Diyunuwa @Diyunuwa Diyunuwablog.com SelfDevelopment

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: