අන්තර්ජාලය හරහා ස්වයං නිපුණත්වය (NLP ) – නොමිලේ සහභාගී වියහැකි හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහනක්.

“Sensei – NLP තුලින් ස්වයං නිපුණත්වය” වැඩමුළුව හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහන සිංහල මාධ්‍යයෙන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ. රොහාන් ඩයස් විසින් මෙහෙයවන වෙබ් වැඩසටහනට (Webinar) ආරාධනා!

This is an introduction to Sensei Mastery of Self through NLP Online Course – Sinhala Medium conducted by Rohan Dias of Sensei International.

මෙම හඳුන්වාදීමේ වෙබ් සැසිය ජුලි මස 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව. 6.30 – 7.30 දක්වා පවත්වනු ලබයි.
මෙම වෙබ් වැඩසටහනට සහභාගී වීමට මෙම ලින්ක් එක මඟින් https://forms.gle/Hf2HV1vXHNCixzGA7 ලියාපදිංචි වන්න.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: