ඔබේ ස්වයං ඇගයීම ඔබ අතේ.

මේ කිසිවකට ඔබේ ස්වයං ඇගයීම තීරණය කරන්නට ඉඩ නොදෙන්න:

ඔබ කළ යුතු දෑ
ඔබේ රැකියාව/විරැකියාව
ඔබේ වයස
ඔබේ රූප ස්වභාවය
ඔබේ අධ්‍යාපන තත්වය
ඔබේ විභාග ප්‍රතිපල
අන් අයට සාපේක්ෂ ඔබේ කුසලතා
ඔබේ සමාජ මාධ්‍ය රසිකයන්
ඔබගේ මිතුරුමිතුරියන් ගණන
ආදර සම්බන්ධතා/නොමැති වීම
ඔබගේ පවුලේ මුදල් තත්වය
ඔබගේ ප්‍රියමනාපකම්

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: