අදහසක් ඇත්නම්, අවස්ථාව හොඳනම් ගුණයෙන් උසස් ව්‍යාපාරයක් අරඹන්න

සුළු හා මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් අරඹමු (2015) නම්  ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකු ප්‍රකාශනයෙන් උපුටා ගත් කොටසකි මේ.START SMESME CBSL Chapter2SM CBSL Chapter2P2SME CBSL Chapter2P3SME CBSL Chapter2P4

සුළු හා මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් අරඹමු (2015) සමස්ත පොත් පිංච මෙහිදී ලබාගත හැකිය: SME Development Book Full from CBSL pdf
නැතහොත් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකු වෙබ් අඩෙවියෙන් බා ගතහැකිය.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: