මේ නායකත්ව කුසලතා ඔබ සතුද? Do You Have These Leadership Skills?

21 වැනි සියවස සඳහා අත්‍යවශ්‍ය නායකත්ව කුසලතා මොනවාදැයි හඳුනාගනිමු.
Let us find out the leadership skills you need to succeed in the 21st century.

21st-Century-Leadership-Infographic

21 වැනි සියවස සඳහා අත්‍යවශ්‍ය නායකත්ව කුසලතා මොනවාදැයි හඳුනාගනිමු

මේ කුසලතා අතරින් කීයක් ඔබ සතුද? අනෙක් කුසලතා ගොඩනගා ගන්නේ කොහොමද?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: