සත්‍යෝදය – බෞද්ධයන්ට හිතන්නට උගන්වන ලිපි පෙළ

වල්පොළ රාහුල හිමි විසින් 1933 දෙසැම්බර් සිට 1934 සැප්තැම්බර් කාලය තුළ ලියන ලද පත්‍රිකා හතක් මෙම පොතට ඇතුළත්ය.
This book contains a series of seven articles written by Ven Walpola Rahula between December 1933 and September 1934.
සමස්ත අන්තර්ගතය කියවන්නට මේ PDF එක ලබාගන්න: PDF: Sathyodaya

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: