මට කා සමගවත් තරඟයක් නොමැත. කවුරුන් හෝ පැරදවීමට තරඟ කිරීමේ උවමනාවක් මට නැත.
මගේ උත්සාහය සරලය. ඒ අද මා ඊයේ සිටියට වඩා හොඳ පුද්ගලයෙකු වීමය.

Better than myself

I am in competition with no one. I have no desire to play the game of being better than anyone. I am simply trying to be better than the person I was yesterday.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: