ඩිස්කවුන්ට් ගැන මෙහෙම හිතුවොත්? A new way of looking at discounts…

රුපියල් වලින් කතාකළත් යථාර්තය මේකම තමයි. ඩිස්කවුන්ට් ගැන හොඳින් හිතන්න.

.PF012.facebook-photo

අපගේ ජීවන සිහින බොඳ කරන ප්‍රධාන සාධකයකි දුර්වල මුදල් පාලනය.
සාර්ථක මුදල් පාලනයකට යොමු වීමට කැමති අය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් සැකසුන අදහස් පෙළකින් තවත් එකකි මේ.
ඔබ මෙයට කැමති නම්, මෙය like කර ඔබේ මිතුරන් හා share කරන්න.

#money #personalfinance #success #දියුණුව #දියුණුවYouTubeChannel
#Diyunuwa #DiyunuwaYouTubeChannel#දියුණුවYouTubeචැනලය

දියුණුව YouTube චැනලයට සහ Diyunuwa බ්ලොග් එකට පිවිසෙන්න.

Diyunuwa Success Group – දියුණුව Facebook කණ්ඩායමට අදම එක්වන්න.
Twitter: @Diyunuwa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: