සාර්ථකත්වයේ රහස – The secret of success

Rockerfellerjr.Diyunuwa.stencil.twitter

“The secret of success is to do the common thing uncommonly well.” ~John D. Rockefeller Jr.
සාර්ථකත්වයේ රහස සාමාන්‍ය දෙය අසාමාන්‍ය ලෙස හොඳින් කිරීමය.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: