මුදලින් ඔබ සතුටක් නොලබයි නම්… If money doesn’t make you happy…

මුදලින් ඔබ සතුටක් නොලබයි නම් ඔබ මුදල් වියදම් කරන ආකාරයේ ගැටළුවක් තිබේ.

3S If money doesnt make you happy

අපගේ ජීවන සිහින බොඳ කරන ප්‍රධාන සාධකයකි දුර්වල මුදල් පාලනය.
සාර්ථක මුදල් පාලනයකට යොමු වීමට කැමති අය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් සැකසුන අදහස් පෙළකින් තවත් එකකි මේ.
ඔබ මෙයට කැමති නම්, මෙය like කර ඔබේ මිතුරන් හා share කරන්න.

දියුණුව YouTube චැනලයට සහ Diyunuwa බ්ලොග් එකට පිවිසෙන්න.

Diyunuwa Success Group – දියුණුව Facebook කණ්ඩායමට අදම එක්වන්න.
Twitter: @Diyunuwa

#Diyunuwa #DiyunuwaYouTubeChannel #දියුණුවYouTubeචැනලය #දියුණුව #money #personalfinance #success #දියුණුව #දියුණුවYouTubeChannel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: