නොදන්න ඉංග්‍රීසි වචන ඉගෙනගන්න විදිය — Pivee

නොදන්න ඉංග්‍රීසි වචන ඉගෙනගන්න විදිය ඕනෙම භාශාවක් ඉගෙන්ගනිද්දි අපිට අලුතින් වචන ඉගෙනගන්න වෙනවා. ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගනිද්දි, කිසියම් දෙයකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන වචනය, ඒ දේ ලියන විදිය, ශබ්ද කරන විදිය, ඒකට සමාන වෙනත් වචන, ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහස දෙන වචන වගේ ඒ ඒ වචනයට අදාළව ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගන්න වෙනවා. අපේ පළවෙනි නීතිය, “ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගන්න ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන්න”, ඒ විදියටම අනුගමනය […]

via How to learn new words in English — Pivee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: