ඉංග්‍රීසියෙන් යමක් කියන හැටි — Pivee

සිංහල දෙයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන හැටි අහන විදිය… අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගනිද්දි කරන්න ඕනෙ පළවෙනිම දේ තමයි, කියන්න අවශ්‍ය හැමදේම (වැරදි වැරදි හරි) ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න උත්සාහ කරන එක. මොකද, අපි උත්සාහ කරන තරමට තමයි අපිට භාශාව හුරු වෙන්නෙ. The first thing we should do when we’re learning a second language is trying to say what we want […]

via How to learn to say something Sinhala in English… — Pivee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: