47. මේ අහන්න! — නිමල් රාජපක්ෂ කවි, ගී සහ වෙනත් සිතිවිලි Nimal Rajapakse Sinhala Poetry

baby-shower-birthday-buffet-587741

උපන් දිනේ බාල්වලට දහස් ගනන් යටකරන්නෙ දුප්පතාගෙ බඩගින්නට බත්වේලක් දන් නොදෙන්නෙ බෙන්ස් වලින් යන අයටත් එලව එලව කන්න දෙන්නෙ පෝයට දන්සැල් දාගෙන විහිලුවක්නෙ ඔය කරන්නෙ! — හරක් මරන එක ගැන ඔය පන දාගෙන කෑගහන්නෙ මරන අයම විතරද ඒ මස් සේරම ගිල දමන්නෙ? ඇයි අරක්කු විකුනන තැන් පෝයට විතරක් වහන්නෙ වැරැද්ද වරදක් විදියට මාසෙට දවසද දකින්නෙ? […]

via 47. මේ අහන්න! — නිමල් රාජපක්ෂ කවි, ගී සහ වෙනත් සිතිවිලි Nimal Rajapakse Sinhala Poetry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: