අප සවිමත් වන්නේ ජයග්‍රහණ වලින් නොවේ…

අප සවිමත් වන්නේ ජයග්‍රහණ වලින් නොවේ… අප සවිමත් වන්නේ බාධක වැටකඩොලු ජයගැනීමෙන්ය. එයින් පසුබට නොවී සිටීම ශක්තියයි. #grit

via අප සවිමත් වන්නේ ජයග්‍රහණ වලින් නොවේ… — Business Trainer Sri Lanka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: