සීමා කියා දෙයක් නොමැත~බෘස් ලී

සීමා කියා දෙයක් නොමැත. ඇත්තේ සානු පමණය. එම සානු මත නොනැවතී එයින් ඔබ්බට ඔබ යා යුතුය. ~බෘස් ලී

via සීමා කියා දෙයක් නොමැත~බෘස් ලී — Business Trainer Sri Lanka

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: